Адам ресурстарын башкаруу боюнча бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

1. Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында,  мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле чарба жүргүзүүчү  субъекттеринде макулдашылган бирдиктүү кадр саясатын иштеп чыгууну жана ишке  ашырууну камсыздоо, муниципалдык кызматчылардын интеллектуалдык жана  башкаруучулук потенциалынын абалын жана натыйжалуу пайдаланылышын талдоо  Бөлүмдүн милдети болуп саналат.

2. Бөлүмдүн негизги функциясы болуп төмөндөгүлөр  саналат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын жана  Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык бөлүмдөрүнүн жана чарба жүргүзүүчү  субъекттеринин кызмат адамдарынын кадрдык саясатын жүргүзүү;

- администрациялык муниципалдык бош кызмат  орундарын ээлөөгө карата конкурстук тандоолорду өткөрүү процедуралары боюнча  Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын кадрларын тандоо жана жайгаштыруу, Бишкек  шаарынын мэриясынын кадрлар резерви боюнча сунуштарды даярдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын кадрлар резервинин  маалыматтарынын жыйынтыктуу маалыматтык аналитикалык базасын иштеп чыгуу жана  киргизүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлерин  окутууну, кайра даярдоону жана квалификациясын жогорулатууну  уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын  кызматкерлеринин иштеген жылдарынын эсебин жүргүзүү, эмгек тартибинин абалын  контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын  кызматкерлери тарабынан жумуш убактысын пайдалануу табелин жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунда  Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын кызматкерлеринин социалдык коргоосуна  күбөлүк, бейтап баракчасын төлөөгө карата протоколдорду  жол-жоболоштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын бардык  кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө" Мыйзамынын жана  Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын  19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  жана муниципалдык кызматчыларынын этика кодексинин сакталышын учурунда  контролдоону ишке ашыруу;

- кадрлар боюнча статистикалык иштерди жүргүзүү,  кызматтык күбөлүктөрдү берүү, Бишкек шаарынын мэринин номенклатурасынын кадр  маселеси боюнча буйруктарын даярдоо жана жол-жоболоштуруу;

- Бишкек шаарынын мэринин номенклатурасынын  кызматчыларынын өздүк делолорун жүргүзүү жана эмгек китепчелерин  жол-жоболоштуруу;

- Бишкек шаарынын мэринин номенклатурасынын  кызматчыларын мамлекеттик, өкмөттүк же ведомстволук сыйлыктарга көрсөтүү үчүн  зарыл документтерди даярдоо;

- жашыруун иш кагаздарын жүргүзүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмдүк, аймактык  бөлүмдөрүн жана чарба жүргүзүүчү субъекттерин өз компетенциясынын маселелери  боюнча кызматтык текшерүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын эмгек  тартибин жүргүзүү жана эсепке алуу;

- ишке келиши жөнүндө белгилөө жана кызматтык  пайдалануу үчүн магниттик чиптерди берүү жана эсепке алуу;

- кадр маселелери боюнча иш кагаздарын  жүргүзүү;

- кызматкерлер тарабынан берилген декларацияларда  маалыматтардын баштапкы бааланышын (верификация, валидация)  камсыздоо;

- кызматчылардын иш-аракеттеринин натыйжалуулугун  баалоо боюнча ишти уюштуруу жана жылдык баалоо процедурасын даярдоо;

- карьералык пландоо боюнча иш-аракеттерди жүзөгө  ашыруу;

- келип түшкөн кайрылууларга карата маалыматтарды  чогултуу, муниципалдык кызматчылардын этикасы боюнча комиссияны (Этика  кодексинин сакталышы боюнча) жана тартиптик комиссияны уюштуруу жана  өткөрүү;

- жогорку кесипкөй адистерди даярдоо максатында  студенттердин практикасын өткөрүүнү жана бөлүштүрүүнү уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.