Ички аудит бөлүмүнүн милдеттери жана функциялары

1. Ички аудит бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп  төмөндөгүлөр саналат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында ички  аудиттерди жүргүзүү жана башка аудитордук милдеттерди аткаруу, аймактык,  түзүмдүк бөлүмдөрдө, ошондой эле муниципалдык ишканаларда ички аудит объектисин  аткаруу, алардын финансы-чарбалык иш-аракеттерин жакшыртуу боюнча, тактап  айтканда төмөндөгү ички аудит боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын жетекчилигине  тийиштүү сунуштарды берүү:

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, Бишкек  шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана муниципалдык  ишканаларынын финансы-чарбалык иш-аракеттери жөнүндө маалыматтарынын аныктыгын  жана толуктугун;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын,  аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын  жергиликтүү өнүктүрүү программаларын аткаруудагы иш-аракеттеринин  натыйжалуулугун жана жыйынтыктуулугун;

- борбордук шаардык муниципалдык (активдердин  сакталышын;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк  бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын Кыргыз Республикасынын  колдонуудагы мыйзамдарынын жана бекитилген келишимдик милдеттемелердин  талаптарына туура келишин;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк  бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын атайын каражаттарынын туура  түзүлүшүн жана сарамжалдуу пайдаланылышын.

2. Ички аудит бөлүмү өзүнө жүктөлгөн милдеттерди  чечүү үчүн төмөндөгү функцияларды ишке ашырат:

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында,  аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүндө, ошондой эле муниципалдык ишканаларында аларга  жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп берилген акча каражаттарынын (бюджеттик  ассигнованийлердин жана ссудалардын, категориалдык жана стимулдаштыруучу  гранттардын, кредиттердин жана түз инвестициялардын, ошондой эле депозиттик  суммалардын) максаттуу, натыйжалуу жана үнөмдүү чыгымдалышына карата жыл сайын  ички аудит уюштуруу жана жүргүзүү;

- бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу,  Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой  эле муниципалдык ишканаларынын финансы-экономикалык өз ара мамилелерин  өркүндөтүү, алардын активдерин жана милдеттемелерин эсепке алуу жана отчеттуулук  методологиясын өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарды жана рекомендацияларды  киргизүү;

- Бишкек шаарынын мэринин тапшырмасы менен  белгилүү маселелер боюнча текшерүү жүргүзүү жана атайын аудит жана иликтөө  жүргүзүү;

- ички аудит системасын өркүндөтүү;

- жергиликтүү бюджеттен каржыланган менчиктин  бардык түрүндөгү уюмдарда (мекемелерде жана ишканаларда) ички аудитти ишке  ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратынын, Бишкек  шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык  ишканаларынын ички контроль системасын байкоону жана баалоону ишке ашыруу,  алардын иш-аракеттерин жакшыртуу боюнча Бишкек шаарынын мэрине отчет жана  рекомендацияларды берүү;

- алдыдагы текшерүүлөрдүн стратегиялык жана  жылдык пландарын (комплекстик же тематикалык), ошондой эле ички аудит бөлүмүнүн  башчысын жана адистерин жыл сайын кесиптик окутуу планын тобокелдиктерге  жүргүзүлгөн бааларга ылайык иштеп чыгуу жана Бишкек шаарынын мэрине бекитүүгө  берүү;

- ар бир жүргүзүлгөн ички аудит боюнча аудитердик  отчет даярдайт жана Бишкек шаарынын мэрине берүү;

- жүргүзүлгөн ички аудит боюнча кварталдык,  жылдык отчетторду берүү жана Кыргыз Республикасынын "Ички аудит жөнүндө"  Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой  эле ушул Жобого ылайык Бишкек шаарынын мэрине тийиштүү рекомендацияларды  берүү;

- Кыргыз Республикасынын ички аудит чөйрөсүндөгү  мыйзамдарына, Ички аудит стандарттарына жана методологиясына, ички аудит  чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган тарабынан сунушталган белгиленген тартипте  жана Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык башка функцияларды ишке  ашыруу;

- аудит объекттеринин жетекчилигин жүргүзүлгөн  аудиттин жыйынтыктары боюнча иш-чаралар пландарын (корректирлөөчү аракеттерди)  иштен чыгууга консультация берүү, ошондой эле бул иш-чаралар пландарынын  аткарылышын контролдоону ишке ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык, түзүмдүк  бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын, аудит объекттеринин  иш-аракеттеринин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, бул  аймактык, түзүмдүк бөлүмдөрдүн, аудит объекттеринин көрсөтүлгөн функцияларына  жана бекитилген иш-аракеттер пландарына туура келишин баалоо.

3. Ички аудит бөлүмү жана анын жетекчиси  түздөн-түз мэрге отчет берет жана өз ишин пландаштырууда, ички аудитти  жүргүзүүдө жана ички аудит боюнча отчетторду даярдоодо калган жетекчиликтен жана  башка түзүмдүк бөлүмдөрдөн көз каранды эмес.