Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмүнүн милдеттери жана  функциялары

1. Документтик камсыздоо жана контролдоо бөлүмү  иш кагаздарын жүргүзүүнү уюштурууну камсыздайт, Бишкек шаарынын мэриясынын  токтомдорунун жана буйруктарынын жана башка документтеринин мамлекеттик тилге  которулушун жүзөгө ашырат. Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорун жана  буйруктарын, кириш жана чыгыш документтерин каттоону жүзөгө ашырат, ошондой эле  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Бишкек шаарынын мэриясынын Регламентине  ылайык алардын аткарылышын контролдоону камсыздайт.

2. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:

- бирдиктүү иш кагаздарын жүргүзүү системасын  уюштуруу жаатында Бишкек шаарынын мэриясынын макулдашылган бирдиктүү саясатын  иштеп чыгуу жана аны ишке ашырууну камсыздоо;

- Бишкек шаарынын мэриясына келип түшкөн  жарандардын каттары, арыздары жана даттануулары менен ишти уюштуруу, алардын өз  убагында каралышын жана аткарылышын контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорун жана  буйруктарын эсепке алууну жана контролдоону камсыздоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын компетенциясына  тиешелүү маселелер боюнча жарандарды кабыл алууну уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын ишинин регламентинин  ченемдерин сактоо, Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык жана түзүмдүк  бөлүмдөрүндө, муниципалдык ишканаларында кириш жана чыгыш корреспонденциялардын  аткарылышы, жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү контролдоо боюнча  иш-аракеттерди контролдоо, эсепке алуу жана координациялоо;

- мэриянын жетекчилиги тарабынан аныкталган  бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча тапшырмаларды аткаруу жана  милдеттерди ишке ашыруу боюнча түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн натыйжалуу  иш-аракетин координациялоо жана камсыздоо;

- бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер  боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын, жогору турган  органдардын тапшырмаларынын, шаардык кеңештин чечимдеринин, мэриянын  коллегиясынын токтомдорунун, мэриянын токтомдорунун жана буйруктарынын, мэрдин  протоколдук тапшырмаларынын жана башка корреспонденциялардын муниципалдык  администрациялар, мэриянын түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү тарабынан  аткарылышын контролдоо;

- бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер  боюнча мэриянын коллегиясынын жыйынына материалдарды даярдоо жана алардын  аткарылышын контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аткаруу тартибинин  абалын контролдоону жүзөгө ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэринин жеке кабыл алуусун  уюштуруу, Бишкек шаарынын мэринин жеке кабыл алуусунун жүрүшүндө тапшырмалардын  аткарылышын эсепке алуу жана контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэринин Коомдук кабыл алуусунун  ишин жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин коомдук кабыл  алуусунун ишин уюштурууга катышуу;

- ишеним телефону боюнча ишти  жүргүзүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык жана  түзүмдүк бөлүмдөрүндө, муниципалдык ишканаларында документтик камсыздоо (иш  кагаздарын жүргүзүү) боюнча бирдиктүү системанын иштешин уюштуруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын иш кагаздарынын  жыйынтыктуу номенклатурасын иштеп чыгуу; 

- келип түшкөн кызматтык корреспонденцияларды  кабыл алууну, эсепке алууну, жөнөтүүнү жана жеткирүүнү, Бишкек шаарынын  мэриясынын кызматтык документтерин жана башка чыккан корреспонденцияларын  жөнөтүүнү уюштуруу;

- кириш жана чыгыш документтерин ишке ашыруу  мөөнөттөрүн контролдоону ишке ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорунун,  буйруктарынын долбоорлорун жол-жоболоштуруу жана даярдоо, кабыл алынган  чечимдерди аткаруучуларга оперативдүү жеткирүү, Бишкек шаарынын мэриясынын  токтомдорунун, буйруктарынын түп нускаларын кабыл алууну, эсепке алууну жүргүзүү  жана акыркы мөөнөт өткөнгө чейин ведомстволук архивде сактоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорунун,  буйруктарынын өз убагында ишке ашырылышын контролдоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын өндүрүшү аяктаган  документтерин кабыл алууну, эсепке алууну жана сактоону, архивдик документтерди  иштеп чыгууну жана мамлекеттик сактоого өткөрүүнү уюштуруу;

- мэриянын аппаратынын кызматкерлерине жана  Бишкек шаарынын муниципалдык кызматкерлерине иш кагаздарын жүргүзүү маселеси  боюнча практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында жана  анын бөлүмдөрүндө документтер менен иштөө регламентинин ченемдеринин сакталышын  контролдоо;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча мэриянын жетекчилигинин мэриянын муниципалдык администрациясы, түзүмдүк  бөлүмдөрү менен өз ара байланышын камсыздоо;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча мэриянын коллегияларында муниципалдык администрациялардын, мэриянын  түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  отчётторун угуу боюнча сунуш даярдоо;

- бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер  боюнча мэриянын ишинин учурдагы жана келечектеги пландарынын долбоорлорун иштеп  чыгууну уюштуруу;

- мэриянын коллегиясынын токтомдорунун өз  убагында ишке ашырылышын контролдоо;

- документтер менен ишти техникалык камсыздоо  (көчүрмө-көбөйтүү иштери);

- мэриянын жетекчилигине аткаруу тартиби боюнча  баяндамаларды, аналитикалык жана маалыматтык материалдарды даярдоо жана  берүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын токтомдорунун,  буйруктарынын жана башка документтеринин мамлекеттик тилге которулушун жүзөгө  ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.