Байланыш номери 0312-61-36-91

 Юридикалык бөлүмдүн милдеттери жана функциялары

1. Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр  саналат:

- мэриянын жана анын кызмат адамдарынын  иш-аракеттеринде мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздоо;

- мэриянын мүлктүк жана башка мыйзамдуу укуктарын  жана кызыкчылыктарын укуктук каражаттар менен коргоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын  пропагандалоо, мэрияда укуктук окутууну уюштуруу;

- мэриянын ченемдик укуктук актыларынын  долбоорлорун, чечимдерин жана мэриянын компетенциясына тийиштүү юридикалык  мүнөздөгү документтерин иштеп чыгууга түздөн-түз катышуу;

- мэрия тарабынан мыйзамдарга ылайык иштелип  чыккан ченемдик укуктук жана башка актыларды карап чыгуу;

- мэриянын кызмат адамдарына жана аппаратынын  кызматкерлерине укуктук консультация берүү;

- мэрия тарабынан мыйзамдарды колдонуу  практикасын жалпылоо.

2. Бөлүм милдеттерин чечүү үчүн төмөндөгү  функцияларды аткарат:

- мэриянын иш-аракеттеринин багыттары боюнча  мыйзамдарды өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды даярдайт;

- жарандык, экономикалык жана администрациялык  иштер боюнча талаш маселелерди сот жана башка органдарда кароодо мыйзам  тарабынан белгиленген тартипте мэриянын кызыкчылыктарын билдирет жана  коргойт;

- мэриянын ченемдик укуктук актыларынын,  чечимдеринин долбоорлорун, мэрия тарабынан иштелип жаткан юридикалык  мүнөздөгү-келишимдерди, процессуалдык документтерди, башка документтерди иштеп  чыгууга катышат;

- мэриянын компетенциясына кирген ченемдик  укуктук жана башка актыларга инвентаризация жүргүзөт жана жүргүзүлгөн  инвентаризациянын негизинде аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык  келтирүүгө багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун  даярдайт;

- мэрияга түшкөн ченемдик укуктук актылардын жана  башка укуктук актылардын долбоорлорун карап чыгат жана алар боюнча корутунду  берет;

- мэриянын аппаратынын бөлүмдөрү тарабынан  мэриянын ченем чыгаруу иш-аракеттеринин келечектүү жана утурумдук пландарын  иштеп чыгууга, бул пландарды ишке ашырууга жана алардын аткарылышын контролдоого  катышат;

- аппараттын башка бөлүмдөрү менен биргелешип  мэриянын укук колдонуу практикасын жалпылайт жана талдайт, аны өркүндөтүү  жөнүндө сунуш киргизет;

- жетекчиликке кол коюуга берилген юридикалык  мүнөздөгү документтердин долбоорлорун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын  талаптарына туура келишин текшерет жана аларга кол коёт;

- эмгек тартибин бекемдөө боюнча иш-чараларды  иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат;

- мэриянын иш-аракеттеринин мыйзамдуулугун  бузууга түрткү берген себептерди жана шарттарды четтетүүгө багытталган чараларды  даярдоо жөнүндө сунуштарды киргизет, ал эми зарыл болгон учурда аларды ишке  ашырууга катышат;

- мэриянын ченем чыгаруу иш-аракеттерин  уюштуруучулук-усулдук камсыздоону ишке ашырат, мэрияда укуктук иштердин  натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган сунуштарды иштеп чыгат;

- мэриянын кызматкерлеринин укуктук билимдерин  жогорулатуу боюнча иш-чараларды өткөрүүгө катышат, Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарын укуктук пропагандалоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана ишке  ашырат, мэрияда укуктук окутууларды уюштурат, мэриянын юридикалык кызматтарынын  иштерин күчөтүү боюнча иш-чараларды жүргүзөт;

- мэриянын аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө  укуктук иштерди уюштурууну уюштуруучулук-усулдук жетектөөнү, анын ичинде  келишимдерди түзүүнүн жана аткаруунун, талап коюу жана доо иштерин жүргүзүүнүн  мыйзамдуулугу маселеси боюнча текшерүүнү, мэрияга коюлган талаптарды кароонун  тартиби, өз убагында каралышы жана сапаты, башка укуктук багыттагы иштерди ишке  ашырат;

- мэрияга түшкөн ченемдик укуктук актыларды  системалуу эсепке алууну жана сактоону уюштурат, мэриянын иш-аракеттерине  тийиштүү укуктук маселелер боюнча башка документтерди чогултууну, сактоону жана  иштеп чыгууну ишке ашырат, аларды контролдук абалда кармап турат;

- тийиштүү соттук териштирүүгө алып келген  негизги себептерди жана шарттарды аныктоо максатында мэриянын катышуусу менен  талаштар боюнча соттук практикада доо иштеринин абалын талдайт жана аларды жоюу,  күнөөлүү жактарды жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштарды киргизет, ошондой эле  юридикалык бөлүмгө жүктөлгөн милдеттердин негизинде башка функцияларды ишке  ашырат;

- укуктук камсыздоо чөйрөсүндөгү башка  функцияларды ишке ашырат.