Маалыматтык технологиялар секторунун милдеттери жана функциялары

1. Сектордун милдети болуп Бишкек шаарынын  мэриясындагы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү, Бишкек  шаарынын мэриясынын аппаратынын автоматизация каражаттарынын комплексин  (мэриянын аппаратынын локалдык тармагы, локалдык тармагынын, жумушчу  станциясынын жана башка эсептөө техникасынын каражаттарынын серверлери) тейлөө  жана башкаруу, ошондой эле компьютердик жабдыктардын жана аны колдонуучулардын  үзгүлтүксүз ишин камсыздоо.

2. Сектордун негизги функциялары болуп  төмөндөгүлөр саналат:

- мэриянын иш-аракетин автоматташтыруунун  техникалык жана программалык каражаттар комплексинин иштешин  камсыздоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын аппаратында ПК жана  уюштуруу техникаларынын, локалдык тармактардын иштешин тейлөө жана камсыздоо,  эсептөө техникасы жана уюштуруу техника каражаттары менен жабдуу, атайын жана  прикладдык программалык камсыздоо, телекоммуникация каражаттары жана маалыматты  коргоо боюнча сунуштарды түзүү жана киргизүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын райондук  администрациялары, түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрү тарабынан маалыматташтыруу,  электрондук башкаруу жаатында бирдиктүү саясатты түзүү;

- Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракети үчүн  зарыл болгон системалык жана прикладдык программалык камсыздоону орнотуу, коштоо  жана модернизациялоо;

- маалыматтык ресурстарды актуалдаштыруу жана  сактоо;

- маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө өнүгүүнүн  келечектүү багыттарын иштеп чыгуу;

- автоматташтырылган маалымат системаларын жана  тармактарын эксплуатациялоого киргизүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу;

- сектордун компетенциясына кирген маселелер  боюнча мэриянын тармактарынын колдонуучуларына кеңеш берүү жана  окутуу;

- кепилдик берилген жана кепилдик берилгенден  кийинки мөөнөттө мэриянын автоматташтыруу каражаттарынын комплексинин иштөө  жөндөмүн камсыздоо маселелери боюнча тейлөө уюмдары менен өз ара  аракеттенүү;

- сектордун карамагында турган компьютердик  техникалардын сакталышын жана пайдаланышын контролдоо;

- электрондук башкарууну ишке ашыруу боюнча  иш-аракеттерди координациялоону жүзөгө ашыруу;

- Бишкек шаарынын мэриясынын иш-аракети жөнүндө  маалыматтарга жетүү жана маалыматтык ачыктыкты жогорулатуу боюнча иш-аракеттерди  өз компетенциясынын чегинде координациялоо;

- иштелип чыккан программалардын жана  методиканын, мамлекеттик жашыруун сырды сактоо талаптардын негизинде электрондук  маалыматтарды комплекстүү коргоону камсыздоого байланышкан иштерди  аткаруу;

- маалыматтык системалардын, маалымат  тармактарынын жана базаларынын эскиздик, техникалык жана жумушчу долбоорлорун  иштеп чыгууга жана экспертизалоого катышуу, алардын колдонулуп жаткан ченемдик  жана методикалык документтерге туура келишин, сунуштала турган жана ишке ашырыла  турган уюштуруучулук-техникалык чечимдердин техникалык-экономикалык деңгээлинин  жана натыйжалуулугунун баалоосуна ылайык келишин камсыздоо;

- техникалык жана программалык каражаттарга  болгон муктаждыктарды аныктоо;

- Бишкек шаарынын мэриясынын актыларына ылайык  башка функцияларды жүзөгө ашырат.